“Passeports” reviewed by His Voice

Passeports
Jízda vlakem je pro mnoho cestujících p íjemné turistické povyražení, pro jiné spoluob any zase denní šedivá rutina. Specifické zvukové prost edí, se kterým jsou lidé konfrontováni b hem jízdy i nutných p estávek v nádražních prostorách, si vzal na paškál na své poslední desce francouzský hudebník Mathias Delplanque. Ten ješt p ed t emi roky své environmentální samply obaloval horou akustické instrumentace, v letošním roce ale už v atmosférických kolážích nechává promlouvat pouze nasnímané nálady objekt zájmu. Už v p lhodinové koláži Call Center, kterou nechal na za átku letošního roku voln ke stažení na stránkách sou asného vydavatele, Mathias jasn naznail,coodnjvsouasnédob mžeme o ekávat. Hory sampl jsou konfrontovány s hlukovým backgroundem, se kterým Delplanque kreativn pracuje jako s nástrojem nesoucím základní melodickou kostru. Prost edí kolejové dopravy se skrze letošní novinku jeví jako ideální cíl, který ve své rozmanitosti nabízí nep eberné množství „základních“ nálad. Album Passeports dokázalo tuto možnost chytnout ádn na pa esy a nabízí tak vzrušující projíž ku vlakem v oddechov víkendovém, spiklenecky minimalistickém duchu. PZ

This entry was posted in Reviews and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.

  • Tags

  • Categories

  • Archives